Katalog form pomocy udzielanych z Funduszu Sprawiedliwości

 1. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania: Mimo że nasza organizacja nie dysponuje bezpośrednio miejscami zakwaterowania takimi jak hostele czy domy pomocy, jesteśmy w stanie pokrywać koszty zakwaterowania w innych obiektach. Może to być pokój, mieszkanie czy miejsce w noclegowni. Koszty takiego zakwaterowania pokrywamy, przekazując środki na konto bankowe właściciela obiektu. Kwota wsparcia jest ustalana indywidualnie, w zależności od sytuacji i potrzeb beneficjenta. Wsparcie to jest dostępne do trzech miesięcy po wyjściu beneficjenta z jednostki penitencjarnej.
 2. Dopłaty do bieżących zobowiązań czynszowych i innych opłat: Oferujemy również okresową pomoc w postaci dopłat do czynszu i opłat za energię cieplną, elektryczność, gaz, wodę, opał oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych. Ta pomoc jest dostępna dla osób, które posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
 3. Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej: Fundusz wspiera również w zakresie udzielania porad prawnych, promowania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. Wsparcie to ma na celu pomoc beneficjentom w odnalezieniu się na rynku pracy i w rozwiązywaniu problemów prawnych.
  1. Poradnictwo prawne: Nasz zespół składający się z adwokatów i radców prawnych oferuje konsultacje, zarówno ustne, jak i pisemne, aby wyjaśnić kwestie prawne związane z indywidualną sytuacją beneficjenta. Pomoc ta może obejmować drukowanie odpowiednich przepisów, przygotowywanie pism czy wniosków w zależności od potrzeb beneficjenta.
  2. Aktywizacja zawodowa: W ramach wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej, nasi doradcy zawodowi pomagają beneficjentom w różnych aspektach poszukiwania pracy. Obejmuje to pomoc w tworzeniu CV i listów motywacyjnych, wyszukiwaniu ofert pracy oraz przygotowywaniu się do rozmów kwalifikacyjnych. Dodatkowo, doradcy prowadzą analizy i testy kompetencji, aby w pełni wykorzystać potencjał beneficjenta na rynku pracy. Beneficjenci mogą również zostać skierowani na kursy lub szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.
 4. Finansowanie szkoleń i kursów zawodowych: Oferujemy finansowanie kursów, szkoleń i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Mogą to być na przykład kursy obsługi wózków widłowych, szkolenia z zakresu prawa jazdy czy inne kursy zawodowe. Naszym celem jest wspieranie beneficjentów w zdobywaniu umiejętności niezbędnych do znalezienia zatrudnienia lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. W celu skorzystania z tych możliwości, beneficjenci powinni skontaktować się z naszym doradcą zawodowym, który po przeprowadzeniu testów predyspozycji doradzi, jakie szkolenia będą najbardziej korzystne.
 5. Programy podnoszące kompetencje społeczne: Organizujemy i finansujemy programy mające na celu rozwój kompetencji społecznych i przeciwdziałanie czynnikom sprzyjającym przestępczości, w tym agresji, przemocy domowej oraz problemom związanym z uzależnieniami. Naszym celem jest oferowanie wsparcia, które pomoże beneficjentom w reintegracji społecznej i zawodowej.
  1. Osoba Pierwszego Kontaktu: Każdy nowy podopieczny naszej organizacji otrzymuje indywidualnego opiekuna, znanego jako Osoba Pierwszego Kontaktu. To właśnie ona jest pierwszym punktem wsparcia dla podopiecznych. Opiekun ten dokładnie zapoznaje się z sytuacją podopiecznego, analizuje jego pozycję prawną oraz warunki życiowe i materialne. Celem jest zidentyfikowanie obszarów, w których podopieczny potrzebuje wsparcia.
   Opiekun następnie kieruje podopiecznego do odpowiednich specjalistów w naszej organizacji, takich jak prawnik, psycholog czy doradca zawodowy, w zależności od indywidualnych potrzeb. Pomoc ta może być zarówno rzeczowa, jak i materialna. Poza tym, Osoba Pierwszego Kontaktu monitoruje postępy podopiecznego i koordynuje wsparcie udzielane przez specjalistów, aby zapewnić jak najlepsze warunki do jego rozwoju i readaptacji społecznej.
  2. Wsparcie Psychologów i Terapeutów: Każdy nasz podopieczny ma dostęp do indywidualnie dostosowanej pomocy psychologicznej i terapeutycznej. Nasi specjaliści dopasowują metody i formy wsparcia do konkretnych potrzeb i braków, z jakimi boryka się podopieczny.Wśród najczęściej stosowanych form pomocy znajdują się:
 1. Zakup Materiałów, Narzędzi, Wyposażenia i Urządzeń: Zapewniamy wsparcie w zakupie niezbędnych materiałów, narzędzi, wyposażenia oraz urządzeń niezbędnych do realizacji programów, o których mowa w punkcie 5. Ponadto, pomagamy w finansowaniu szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz w wykonywaniu pracy nieodpłatnej. Naszym celem jest umożliwienie podopiecznym zdobycie niezbędnych narzędzi do samodzielnego funkcjonowania zawodowego.
 2. Pokrywanie Kosztów Specjalistycznego Leczenia i Rehabilitacji: Jeśli podopieczny potrzebuje specjalistycznego leczenia lub rehabilitacji leczniczej, finansujemy te koszty. Ponadto, wspieramy w uzyskiwaniu orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy. Nasza pomoc obejmuje zarówno opłaty za terapie, jak i pomoc w procesie uzyskiwania odpowiednich orzeczeń. Beneficjenci, którzy potrzebują szybkiej pomocy medycznej albo wsparcia poprzez rehabilitację, w naszych ośrodkach mogą liczyć na opłacenie tego typu usług z góry przed wizytą u lekarza. Warunkiem koniecznym do skorzystania z tej formy pomocy jest niemożność oczekiwania na konsultację w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, z uwagi na zbyt długi okres oczekiwania.
 3. Wsparcie Finansowe i Materialne: Fundusz Sprawiedliwości oferuje szeroki zakres wsparcia finansowego i materialnego, w tym:
 1. Dokumenty i Badania: Pokrywanie kosztów uzyskania dokumentów, takich jak dowód osobisty, oraz badań specjalistycznych wymaganych do udziału w programach szkoleniowych i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.
 2. Pokrywanie kosztów badań specjalistycznych wymaganych przy kwalifikowaniu do udziału w programach, o których mowa w pkt 5, szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pracy wykonywanej nieodpłatnie
 3. Ubezpieczenia: Pokrywanie kosztów grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób uczestniczących w programach szkoleniowych i kursach zawodowych oraz wykonywania pracy nieodpłatnie.
 4. Promowanie Readaptacji: Wspieranie działań służących skutecznej readaptacji skazanych, w tym edukacyjnych i informacyjnych, organizowanie szkoleń i badań naukowych.
  Wsparcie Rzeczowe: Pokrywanie kosztów różnych potrzeb rzeczowych, takich jak żywność, odzież, leki, środki higieny, bilety komunikacji publicznej, przedmioty medyczne, materiały biurowe i wiele innych, aby ułatwić funkcjonowanie społeczne.
 5. Wsparcie Zawodowe: Zakup materiałów, narzędzi, wyposażenia oraz urządzeń niezbędnych do uczestnictwa w szkoleniach zawodowych, wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
Naszym podopiecznym proponujemy wsparcie w postaci bonów żywnościowych i towarowych. Kwota pomocy jest zawsze uzależniona od indywidualnej sytuacji Beneficjenta, a wsparcie udzielamy przez okres do trzech miesięcy. Dodatkowo, zwracamy koszty dojazdów do Ośrodka komunikacją publiczną oraz pokrywamy koszty zakupu wyrobów medycznych, na które składają się m.in. protezy, przedmioty ortopedyczne i różnego rodzaju środki pomocnicze, takie jak termometr, ciśnieniomierz, cewniki, pompy dla cukrzyków, aparat słuchowy, okulary, kołnierze ortopedyczne, kule, ortezy, protezy, obuwie ortopedyczne, laski, materace przeciwodleżynowe, pieluchomajtki oraz sprzęt do stomii. Ponadto, udzielamy świadczeń pieniężnych na cele wskazane przez organ lub podmiot udzielający pomocy oraz przedmiotów użytku osobistego ułatwiających funkcjonowanie społeczne w miejscu zamieszkania lub pobytu, zwłaszcza osób niepełnosprawnych, w szkoleniu zawodowym, wykonywania wyuczonego zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

FINANSOWANIE:

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.