Ośrodki pomocy postpenitencjarnej w Polsce

Ośrodki w tych miastach świadczą wsparcie zarówno osobom opuszczającym zakłady karnych, jak i osobom osadzonym, a także ich rodzinom. 

FINANSOWANIE:

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.