O nas

Fundacja została założona z inicjatywy radców prawnych – Pawła Jóźwiaka i Marty Lemańskiej, którzy wspólnie prowadzą Kancelarię Radców Prawnych.

Naturalnym krokiem dla kancelarii było rozszerzenie działań na rzecz osób społecznie wykluczonych, co zaowocowało powstaniem Fundacji. Oboje założycieli posiadają duże doświadczenie w działaniach na rzecz osób potrzebujących i trzeciego sektora.

Fundacja LUMUS to jedna z największych organizacji poradniczych w województwie pomorskim.

Choć wywodzimy się z Gdańska i tu znajduje się nasza siedziba, to działamy obecnie na terenie 5 województw – opolskiego, dolnośląskiego, kujawsko – pomorskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego. Nasze działania prowadzimy w 11 stałych ośrodkach poradniczych oraz w punktach mobilnych, tworzonych w razie potrzeb i możliwości. Prowadzimy 5 Ośrodków Pomocy Postpenitencjarnej – w Gdańsku, w Bydgoszczy, we Włocławku, w Opolu i we Wrocławiu – oraz 6 ośrodków pomocy pokrzywdzonym przestępstwem w Słupsku, Lęborku, Bytowie, Miastku, Chojnicach i Człuchowie.

Prowadzimy Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego w Bydgoszczy oraz punkty aktywizacji seniorów w gminach województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. W każdym ośrodku funkcjonują nasi specjaliści – osoby pierwszego kontaktu, radcowie prawni i adwokaci, psycholodzy i terapeuci, doradcy zawodowi oraz pedagodzy. Łącznie nasz zespół w całej Polsce liczy ponad 60 specjalistów udzielających poradnictwa oraz 6-osobowy zespół obsługi administracyjnej, jednakże z fundacją powiązanych jest ponad 458 specjalistów z 13 województw.

Fundacja w liczbach

0
liczba osób, którym pomogliśmy
0
łączna liczba godzin pomocy
0
liczba godzin doradztwa prawnego
0
liczba godzin wsparcia psychologicznego i terapeutycznego
0
liczba godzin doradztwa zawodowego
0
liczba specjalistów zaangażowanych w działania Fundacji
0
liczba godzin zajęć edukacyjnych
0
łączna kwota pomocy materialnej Beneficjentom

Jakie są główne cele fundacji?

Głównym celem naszej Fundacji jest niesienie wsparcia w różnych obszarach życia – od wsparcia psychologicznego i prawnego, po pomoc zawodową i społeczną – osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub dotkniętym różnymi trudnościami, w szczególności:

  1. wspieranie szerokich grup społecznych oraz osób indywidualnych dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, takich jak:
  1. ochrona praw konsumentów, promocja wiedzy i edukacji o prawach konsumenckich oraz wspieranie konsumentów dotkniętych praktykami niezgodnymi z przepisami prawa;
  2. ochrona społeczeństwa oraz promocja edukacji prawnej;
  3. profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego, promocja zdrowego trybu życia i wiedzy w tym zakresie oraz wspieranie osób dotkniętych problemami natury psychicznej lub fizycznej;
  4. przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu;
  5. opracowywanie, tworzenie i wdrażanie zasad, procesów, instrukcji, dokumentów, w tym również prawnych (programów, analiz, zaleceń) w obszarze ochrony obywateli w każdej dziedzinie ich życia;
  6. inicjowanie, wspieranie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w szczególności mniejszościowych grup społecznych;
  7. inicjowanie, wspieranie i wdrażanie nowoczesnych technologii cyfrowych, w szczególności z wykorzystaniem internetu, w działaniach społeczeństwa obywatelskiego, trzeciego sektora i przedsiębiorców;
  8. propagowanie, upowszechnianie, rozwijanie i umacnianie postaw obywatelskich i społecznych nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, małych społeczności lokalnych i współdecydowanie o Polsce i Polakach.
Nasze cele realizujemy poprzez działalność konsultacyjną, poradniczą i doradczą (psychologiczną, psychoterapeutyczną, terapeutyczną, prawną, zawodową, społeczną, socjalną, mediacyjną, inną specjalistyczną), edukacyjną, badawczą, szkoleniową, wydawniczą, promocyjną, marketingową i inną o charakterze usługowym, niezbędną do osiągnięcia celów.

Nasze dwie główne formy pomocy to doradztwo prawne i psychologiczne

Pomoc prawna

Oferujemy wyjaśnienia przepisów prawnych oraz ich stosowanie w indywidualnych przypadkach. Zajmujemy się sporządzaniem dokumentów, wniosków czy opinii, które wpływają na rozstrzygnięcia indywidualnych spraw. Pomoc prawna nie obejmuje reprezentacji przed sądami, ale wspieramy w procesie uzyskania prawnika z urzędu.

Pomoc psychologiczna

Nasza pomoc skupia się na wsłuchaniu w potrzeby osób w trudnych sytuacjach życiowych, zapewniając wsparcie dla ich emocjonalnego dobrostanu oraz pomagając w znalezieniu rozwiązań. Diagnozujemy problemy, określamy kryzysowe sytuacje i pracujemy nad planem działania, aby skutecznie zarządzać kryzysami. Zapewniamy wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb osób i rodzin.

Nasze projekty