Pomoc pokrzywdzonym

Osoby, które doświadczyły przestępstwa, często przechodzą przez bardzo trudny czas. Wyobraź sobie, że ktoś, kto przeżył wypadek samochodowy, nie tylko zmaga się z fizycznymi  obrażeniami, ale i z lękiem przed ponownym wsiadaniem za kierownicę. To trochę jak ciągłe odtwarzanie w głowie filmu z tego zdarzenia, co może prowadzić do trudności ze snem  czy koncentracją. Podobnie osoba, która została pobita czy doświadczyła gwałtu, może czuć się bezradna i przerażona, tracąc poczucie bezpieczeństwa nawet we własnym domu. To  emocjonalne tornado sprawia, że codzienne obowiązki czy rozwiązanie spraw prawnych, które nagle wydają się górami do przeskoczenia, stają na boku. Gdy do tego dochodzi utrata  pracy lub źródeł dochodu, bo ktoś nie może wrócić do normalnego funkcjonowania, sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana. W takich momentach, wsparcie ze strony  rodziny, przyjaciół czy profesjonalistów może być jak pojawienie się światełka w tunelu, dając nadzieję, że powrót do normalności jest możliwy, choć droga do tego może być długa i  wyboista. 

tutaj będzie materiał filmowy

Kim jest pokrzywdzony i czym jest przestępstwo?

Pokrzywdzonym jest każda osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku działania lub zaniechania, określonej czynności, innej osoby. Po pierwsze, aby zostać uznanym za pokrzywdzonego, zasadniczo musi zostać naruszone indywidualne, przysługujące tylko danej osobie, chronione przez prawo dobro – m.in. zdrowie, nietykalność cielesna, własność, cześć, dobre imię, wolność seksualna. Nie musi dojść do faktycznego naruszenia dobra danej osoby, wystarczy zagrożenie takiego naruszenia. W takiej sytuacji dana osoba jest uznawana za osobę pokrzywdzoną przestępstwem.

Pokrzywdzonego możesz być również podmiot innych niż osoba fizyczna – może to być firma lub instytucja publiczna, która poniosła szkodę w wyniku czyjegoś działania lub zaniechania.

Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba, która nie ukończyła 18 lat, w jej imieniu musi działać inna osoba pełnoletnia. Zgodnie bowiem z Kodeksem cywilnym, tylko osoba, która ukończyła 18 rok życia posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądową. Nie oznacza to jednak, że osoba taka jest pozbawione możliwości bronienia swoich praw w trakcie postępowania sądowego. Wszelkie działania za pokrzywdzone dzieci mogą podejmować ich przedstawiciele ustawowi, czyli najczęściej rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie (czasami również kurator).

Do bycia pokrzywdzonym nie jest konieczne jakiekolwiek rozstrzygnięcie sadu, prokuratury czy Policji. Sam fakt zagrożenia lub naruszenia czyjegoś dobra prawnego skutkuje przyjęciem, że dana osoba jest pokrzywdzona.

Z kolei przestępstwo to czyn (rozumiany również jako zaniechanie) człowieka zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. Są dwa wyjątki, kiedy dane działanie nie będzie uznane za przestępstwo:

 1. jeżeli społeczna szkodliwość czynu jest znikoma – ale oceny tej dokonuje albo prokurator na etapie postępowania przygotowawczego albo sąd na etapie postępowania sądowego;
 2. jeżeli nie można sprawcy czynu przypisać winy w czasie popełniania czynu.

 

Czyn rozumiany jako zaniechanie skutkuje uznaniem go za przestępstwo, jeżeli na danej osobie (lub podmiocie), ciążył prawny, szczególny obowiązek, a mimo to go dana osoba (podmiot) nie dopełniła.

Pierwsza grupa przestępstw to przestępstwa ściągane z urzędu, czyli organy ścigania – Policja i Prokuratura, podejmują się ujęcia sprawcy przestępstwa i jego ukarania bez względu na powiadomienie tych służb o doznanym przez pokrzywdzonego przestępstwie. Przestępstwo takie może być zatem ścigane nawet wbrew woli pokrzywdzonego. Kiedy organ ścigania otrzyma informację o popełnieniu przestępstwa, musi wszcząć postępowanie. Do tej grupy zaliczamy:

Druga grupa przestępstw to te ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Aby Policja lub Prokuratura podjęła się prowadzenia postępowania, niezbędne jest złożenie wniosku o ściganie przez pokrzywdzonego. Jeśli zatem mamy do czynienia z przestępstwem wnioskowym, organ ścigania nie zajmie się przestępstwem (nawet jeśli o nim wiedział), dopóki pokrzywdzony wyraźnie tego nie zażąda. Po złożeniu takiego wniosku postępowanie toczy się tak samo jak przy przestępstwach ściganych z urzędu. Do tej grupy przestępstw zaliczamy najczęściej:

Ostatnią grupą przestępstw to te ściągane z oskarżenia prywatnego, czyli takie które w ogóle nie są ścigane przez organy ścigania. Aby ukarać sprawcę danego przestępstwa, pokrzywdzony sam musi napisać i złożyć do Sądu akt oskarżenia i w ramach postępowania sądowego go popierać i przedstawiać dowody. Prokurator może jednak wstąpić do postępowania w każdym jego etapie. Wystarczy, że uzna on, iż wymaga tego interes społeczny. Przestępstw należących do tej kategorii jest niewiele i są to tylko te o najmniejszej społecznej szkodliwości czynu, m.in.:

Czym jest Fundusz Sprawiedliwości ?

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej powstał w 2012 roku na istniejącym od 1997 roku Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej. Reforma z 2011 roku ustanowiła od 1 stycznia 2012 roku katalog form pomocy postpenitencjarnej, zasady ich przyznawania oraz doprowadziła do powstania od 2019 roku sieci ośrodków pomocy postpenitencjarnej w całej Polsce. W latach 2023 -2025 funkcjonują 32 ośrodki w 15 województwach, z czego 3 ośrodki kierują swoje działania wyłącznie do kobiet.

Przychodami Funduszu są środki pieniężne pochodzące z:

 1. orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych;
 2. potrąceń w wysokości 7% wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy albo umożliwienia skazanemu wykonywanie pracy zarobkowej w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej;
 3. wykonania kar dyscyplinarnych wobec skazanych polegających na obniżeniu przypadającej skazanemu części wynagrodzenia za pracę, nie więcej niż o 25% i nie dłużej niż na okres do 3 miesięcy;
 4. spadków, zapisów i darowizn;
 5. dotacji, zbiórek i innych źródeł.


Sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Funduszu. Każdy skazany obowiązany do zapłaty świadczenia na rzecz Funduszu jest wzywany do wykonania obowiązku w terminie 30 dni, a jeżeli tego nie dokona, wówczas wszczynane jest postępowanie egzekucyjne, prowadzone przez komornika sądowego.

Środki Funduszu Sprawiedliwości są wydatkowane na następujące działania:

 1. pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, zwłaszcza poprzez pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną, udzielaną przez: i. jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje (w ramach otwartych konkursów ofert);
  ii. jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w ramach naborów ofert);
 2. pomoc psychologiczną świadkom i osobom im najbliższym;
 3. szkolenia dla organów prowadzących postępowania karne i ich pracowników podnoszące kompetencje w zakresie postępowania z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem i świadkami oraz propagowania alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, w szczególności mediacji w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych;
 4. realizację przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków, a także wykrywaniem i zapobieganiem przestępczości oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem;
 5. finansowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, w szczególności mediacji w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych;
 6. edukację z zakresu przeciwdziałania przemocy i przestępczości w szczególności funkcjonariuszy Policji i pracowników jednostek oświatowych oraz ochrony zdrowia;

pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, udzielaną przez:

 1. zawodowych kuratorów sądowych;
 2. Służbę Więzienną;
 3. organizacje pozarządowe.
 1. wsparciu i rozwoju systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej;
 2. promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej readaptacji skazanych,
 3. podejmowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w tym dotyczących przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobiegania, 
 4. pokrywanie kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem kształcenia, studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń;
 5. podejmowanie, organizowanie i zlecanie badań naukowych i prac rozwojowych oraz współpracy z innymi jednostkami w tym zakresie, dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób skazanych, a także przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobiegania;
 6. promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej;
 7. upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, w szczególności mediacji w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych;
 8. działania wspierające rodziny zagrożone dysfunkcyjnością, w szczególności w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz współuzależnień i rozwiązywania konfliktów w rodzinie.
Skip to content