Z jakich form wsparcia mogą korzystać osoby opuszczające jednostki penitencjarne

W ramach Polskiego systemu prawnego, osoby opuszczające jednostki penitencjarne mogą skorzystać ze wsparcia, które oferowane jest z dwóch źródeł:

SYSTEM GMINNEGO WSPARCIA

Zgodnie z obowiązkami nałożonymi na gminy, jednym z ich zadań jest zapewnienie wsparcia osobom, które napotykają trudności w reintegracji po zwolnieniu z zakładu karnego. Co ciekawe ustawodawca nie określił, aby pomoc ta była udzielana osobom opuszczającym areszty śledcze, tym samym zawężając kategorię odbiorców działań Ośrodków Pomocy Społecznej.

Nie istnieją konkretne przepisy określające czas, przez jaki osoba może otrzymywać wsparcie społeczne po opuszczeniu zakładu karnego. Dlatego kontynuowanie trudności w adaptacji do życia poza więzieniem może być podstawą do korzystania z pomocy. Kluczową rolę odgrywają tutaj pracownicy socjalni, których zadaniem jest wspieranie procesu adaptacji, szczególnie w aspektach zawodowym i mieszkaniowym.

Osoby te wymagają wsparcia w reintegracji społecznej i adaptacji do nowych warunków życia. Pomoc obejmuje wsparcie materialne, doradztwo, prace socjalne oraz terapię. Głównym celem pomocy społecznej jest zapobieganie marginalizacji tych osób, ich izolacji społecznej oraz przeciwdziałanie problemom takim jak alkoholizm i narkomania.
Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym nie ma prawa do świadczeń z pomocy społecznej. To prawo zostaje przywrócone po opuszczeniu zakładu karnego, jednak wymaga ponownego ubiegania się o nie. Wyjątkiem jest sytuacja odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, gdzie kara odbywana jest poza zakładem karnym, na przykład w domu. Osoby tymczasowo aresztowane mają zawieszone prawo do świadczeń z pomocy społecznej na czas aresztu, które zostaje przywrócone po ich zwolnieniu.

Katalog form pomocy udzielanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej:

Świadczenia pieniężne:

Świadczenia niepieniężne:

Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej przebiega według następujących etapów:

Złożenie Wniosku o Pomoc
Proces rozpoczyna się od złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
1
Rozmowa Środowiskowa i Plan Pomocy
Po otrzymaniu wniosku przeprowadza się rozmowę środowiskową, która ma na celu ocenę sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób lub rodziny potrzebujących pomocy. Rozmowę tę przeprowadza się zazwyczaj w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia, a w pilnych przypadkach, które wymagają natychmiastowej interwencji, niezwłocznie (w ciągu 2 dni roboczych). Rozmowa może odbywać się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny lub w miejscu ich pobytu. Na podstawie przeprowadzonej rozmowy, pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji oraz formułuje zalecenia dotyczące pomocy. W trakcie rozmowy pracownik socjalny może poprosić osobę lub rodzinę o dostarczenie oświadczenia dotyczącego dochodów i majątku. Odmowa dostarczenia tego oświadczenia może być podstawą do decyzji o odmowie pomocy.
2
Wydanie Decyzji Administracyjnej
Pomoc udzielana jest w formie decyzji administracyjnej. Wszystkie decyzje muszą być wydane na piśmie, a każda decyzja wydana w innej formie jest uważana za ważną i prawnie wiążącą.
3
Realizacja Decyzji
Po zatwierdzeniu, pomoc jest wdrażana. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej zazwyczaj są przyznawane i wypłacane co miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek z wymaganą dokumentacją. Jeśli uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie jest przyznawane za niepełny miesiąc.
4
Prawo do Odwołania
Osoby mają prawo odwoływać się od każdej decyzji dotyczącej ich pomocy społecznej. Odwołania można składać do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w każdym województwie.
5

FINANSOWANIE:

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.