Fundacja Lumus ONE

Fundacja Lumus One, z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy 80-122, przy ul. Kartuskiej 213, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, pod nr KRS 0000841446, NIP 5833396674, REGON 386071995,

 1. status prawny: fundacja
 2. organizacja: Fundacją kieruje 2 osoby Zarząd, przy czym każdy Członek Zarządu może reprezentować fundację samodzielnie. Zarząd kieruje pracami i działaniami Fundacji, w tym zespołem obsługi administracyjnej w siedzibie głównej oraz zespołami terenowymi. Fundacja nie tworzy oddziałów terenowych, a specjaliści działający w różnych miastach mają bezpośredni kontakt z Zarządem albo poprzez osoby Pierwszego Kontaktu funkcjonujące w każdym ośrodku.
 3. przedmiocie działalności:
  – wspieranie szerokich grup społecznych oraz osób indywidualnych dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, takich jak osoby pokrzywdzone przestępstwem, zagrożone przestępstwem, członkowie ich rodzin, świadkowie przestępstw, osoby opuszczające jednostki penitencjarne i w nich osadzone oraz członkowie ich rodzin, osoby dotknięte klęskami żywiołowymi, wojennymi lub humanitarnymi, osoby niepełnosprawne, bezrobotne, bezdomne, cudzoziemcy, osoby opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawcze i miejsce opieki nad dziećmi i młodzieżą, osoby, których prawa konstytucyjne i ustawowe zostały naruszone lub zagrożone, w tym pacjenci czy konsumenci, osoby doświadczające naruszenia ich dóbr osobistych, mobbingu, wypalenia zawodowego, osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego, osoby dyskryminowane ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, przynależność, tożsamość lub identyfikację z daną płcią.
  – ochrona praw konsumentów, promocja wiedzy i edukacji o prawach konsumenckich oraz wspieranie konsumentów dotkniętych praktykami niezgodnymi z przepisami prawa; – ochrona społeczeństwa oraz promocja edukacji prawnej;
  – profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego, promocja zdrowego trybu życia i wiedzy w tym zakresie oraz wspieranie osób dotkniętych problemami natury psychicznej lub fizycznej; – przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu;
  – opracowywanie, tworzenie i wdrażanie zasad, procesów, instrukcji, dokumentów, w tym również prawnych (programów, analiz, zaleceń) w obszarze ochrony obywateli w każdej dziedzinie ich życia;
  – inicjowanie, wspieranie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w szczególności mniejszościowych grup społecznych;
  – inicjowanie, wspieranie i wdrażanie nowoczesnych technologii cyfrowych, w szczególności z wykorzystaniem internetu, w działaniach społeczeństwa obywatelskiego, trzeciego sektora i przedsiębiorców;
  – propagowanie, upowszechnianie, rozwijanie i umacnianie postaw obywatelskich i społecznych nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, małych społeczności lokalnych i współdecydowanie o Polsce i Polakach.
 4. organy fundacji: Zarząd Fundacji składający się z Marty Lemańskiej i Pawła Jóźwiak
 5. struktura własności: własność krajowych osób fizycznych
 6. majątek publiczny którym dysponuje Fundacja: fundacja nie posiada nieruchomości, a majątek publicznym jaki dysponuje są to dotacje w wysokości: – 2022 rok: 250.000,00 zł
  – 2023 rok: 348.000,00 zł
 7. sposób przyjmowania i załatwiania spraw: pisemnie na adres ul. Kartuska 213, 80-122 Gdańsk lub osobiście po wcześniejszym umówieniu pod nr telefonu 603 641 868
Skip to content