Pomoc pokrzywdzonym

Projekt pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw to inicjatywa służąca udzieleniu szybkiej i skoncentrowanej pomocy ofiarom przestępstw przewidzianych w polskim  systemie karnym. Projekt jest częścią sieci pomocy pokrzywdzonym, która współtworzą inne organizacje pozarządowe z całego kraju, a które scala Ministerstwo Sprawiedliwości. Jeżeli wobec Ciebie lub  twojej rodziny była stosowana przemoc, zostałeś oszukany, doznałeś pobicia, ucierpiałeś w wypadku samochodowy, zostałeś okradziony albo byłeś świadkiem takich czynów – możesz liczyć na naszą pomoc. 

Spot dostępny już wkrótce

Nasze działania w ramach projektu mają przede wszystkim na celu wsparcie naszych podopiecznych w trudnych chwilach, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. W ramach projektu oferujemy bezpłatne porady prawne, pomoc psychologiczną i terapeutyczną, doradztwo zawodowe oraz wsparcie materialne. W ramach naszych działań wspomożemy w kontakcie z organami ścigania, aby ułatwić przejście przez cały proces prawny i pomóc w odzyskaniu poczucia bezpieczeństwa. Nasi psycholodzy wspomogą w opanowaniu emocji i traumy, a Osoby pierwszego Kontaktu udzielą niezbędnego wsparcia materialnego celem złagodzenia skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Projekt kładzie szczególny nacisk na zapewnienie ciepłego, przyjaznego otoczenia, w którym każdy może poczuć się wysłuchany i zrozumiany, dlatego w naszych przestrzeniach odnajdziesz spokój, komfort i bezpieczeństwo.

Do kogo kierowane są nasze działania?

Nasze działania skierowane są do 3 głównych grup bez względu na wiek danej osoby:

 • pokrzywdzony przestępstwem – są to osoby fizyczne lub podmioty, których dobro prawne zostało zagrożone lub naruszone przez działanie lub zaniechanie innej osoby. Podmiotem są np. spółki czy
  organizacje pozarządowe, również urzędy. Z kolei dobrem prawnym jest interes każdej osoby w życiu bez problemów. Inaczej mówiąc osoba pokrzywdzona przestępstwem to każdy, kto doznał
  szkody – fizycznej, psychicznej, materialnej czy też prawnej – w wyniku czynu zabronionego prawnie, czyli przestępstwa. To może być ktoś, kto został bezpośrednio zaatakowany,
  okradziony, oszukany, kto doświadczył przemocy lub został poszkodowanym w wypadku samochodowym.
 • członkowie rodziny osoby pokrzywdzonej – będzie to małżonek lub żona, partner lub partnerka, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie czy rodzeństwo.
 • świadkowie przestępstw – czyli osoby, które nie doznały uszczerbku, ale widziały albo słyszały jak inna osoba popełnia przestępstwo.

Do bycia pokrzywdzonym nie jest konieczne jakiekolwiek rozstrzygnięcie sadu, prokuratury czy Policji. Sam fakt zagrożenia lub naruszenia czyjegoś dobra prawnego skutkuje przyjęciem, że dana osoba jest pokrzywdzona.

Co do zasady pomagamy, jeżeli od popełnienia przestępstwa do zgłoszenia po pomoc nie minęło więcej niż 5 lat. W wyjątkowych sytuacjach (jak morderstwo, gwałt, ciężkie pobicie lub przemoc domowa) termin ten jest dłuższy i podlega indywidualnej ocenie przez naszych specjalistów. Pomoc nie jest ograniczona w czasie, ale nasze działania przede wszystkim są kierowane w celu szybkiego powrócenia pokrzywdzonego do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Formy pomocy

 • pomoc prawna, w tym mediacyjna ze sprawcą,
 • pomoc tłumacza językowa do momentu wszczęcia postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez Policję lub Prokuraturę,
 • pomoc tłumacza migowego albo tłumacza przewodnika w celu skorzystania z pomocy prawnej.
 • pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej,
 • pomocy Osoby Pierwszego Kontaktu (OPK),
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych (w tym rehabilitacyjnych), lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw,
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych; – pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, – organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, – pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,
 • usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa, – finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w punktach powyżej,
 • pokrywanie kosztów bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów bonów na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
 • finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę albo uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje podczas którego udzielana będzie pomoc psychologiczna,
 • finansowanie robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy,
 • zakup urządzeń i wyposażenia,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • dla świadków organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej,
 • dla świadków pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

WSKAŹNIKI PROJEKTOWE​

Nazwa wskaźnikaPlanowany poziom do osiągnięcia na
koniec 2025
Liczba osób pokrzywdzonych objętych wsparciem600
Liczba świadków objętych wsparciem6
Liczba godzin doradztwa prawnego8000
Liczba godzin pomocy psychologicznej700
Kwota wsparcia materialnego609.300,00 zł

Kontakt w projekcie

Człuchów

Natalia Paluszkiewicz

ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów
601083738
Chojnice

Natalia Paluszkiewicz

ul. Kręta 6, 89-600 Chojnice
601083738
Bytów

Dariusz Mieczkowski

ul. Podzamcze 34, 77-100 Bytów
601088479
Miastko

Dariusz Mieczkowski

ul. Konstytucji 3 maja 1, 77-200 Miastko
601088479
Lębork

Magdalena Zielke

ul. Krzywoustego 1, Piętro 3, lok. 1, 84-300 Lębork
601995935
Słupsk

Aleksandra Duszak

ul. Jana Pawła II 1 Lok 633, 635, 76-200 Słupsk
601081865

Finansowanie

Blog

Pokrzywdzeni test 2

Pokrzywdzeni przestępstwem, testowy wpis

Cyberprzestrzeń jako przestrzeń wsparcia. Rola psychologów i terapeutów w pomocy online

Każdy zasługuje na szansę

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Skip to content