Pomoc pokrzywdzonym

Jeżeli doznałeś przestępstwa, ktoś wobec Ciebie stosował przemoc, zostałeś oszukany, doznałeś pobicia, ktoś Ciebie okradł albo byłeś świadkiem przestępstwa i nie umiesz sobie z tym poradzić albo ktoś z Twojej rodziny jest pokrzywdzony – możesz liczyć na naszą pomoc. Zgłoś się pod całodobową infolinię 22 23 09 900 albo do nas bezpośrednio 601 081 865.

Do kogo kierowane są nasze działania?

Do bycia pokrzywdzonym nie jest konieczne jakiekolwiek rozstrzygnięcie sadu, prokuratury czy Policji. Sam fakt zagrożenia lub naruszenia czyjegoś dobra prawnego skutkuje przyjęciem, że dana osoba jest pokrzywdzona.

Pokrzywdzonym jest każda osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku działania lub zaniechania, określonej czynności, innej osoby. Po pierwsze, aby zostać uznanym za pokrzywdzonego, zasadniczo musi zostać naruszone indywidualne, przysługujące tylko danej osobie, chronione przez prawo dobro – m.in. zdrowie, nietykalność cielesna, własność, cześć, dobre imię, wolność seksualna. Nie musi dojść do faktycznego naruszenia dobra danej osoby, wystarczy zagrożenie takiego naruszenia. W takiej sytuacji dana osoba jest uznawana za osobę pokrzywdzoną przestępstwem.

Pokrzywdzonego możesz być również podmiot innych niż osoba fizyczna – może to być firma lub instytucja publiczna, która poniosła
szkodę w wyniku czyjegoś działania lub zaniechania.

Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba, która nie ukończyła 18 lat, w jej imieniu musi działać inna osoba pełnoletnia. Zgodnie bowiem z Kodeksem cywilnym, tylko osoba, która ukończyła 18 rok życia posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądową. Nie oznacza to jednak, że osoba taka jest pozbawione możliwości bronienia swoich praw w trakcie postępowania sądowego. Wszelkie działania za pokrzywdzone dzieci mogą podejmować ich przedstawiciele ustawowi, czyli najczęściej rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie (czasami również kurator).

Każdy nasz podopieczny może liczyć na następującą pomoc:

 • pomoc prawna, w tym mediacyjna ze sprawcą,
 • pomoc tłumacza językowa do momentu wszczęcia postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez Policję lub Prokuraturę,
 • pomoc tłumacza migowego albo tłumacza przewodnika w celu skorzystania z pomocy prawnej.
 • pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej,
 • pomocy Osoby Pierwszego Kontaktu (OPK),
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych (w tym rehabilitacyjnych), lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw,
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych,
 • indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych; pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,
 • usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w punktach powyżej,
 • pokrywanie kosztów bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów bonów na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
 • finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę albo uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje podczas którego udzielana będzie pomoc psychologiczna,
 • finansowanie robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy,
 • zakup urządzeń i wyposażenia,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • dla świadków organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej,
 • dla świadków pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

W jaki sposób uzyskać pomoc?

Jeżeli doznałeś przestępstwa, ktoś wobec Ciebie stosował przemoc, zostałeś oszukany, doznałeś pobicia, ktoś Ciebie okradł albo byłeś świadkiem przestępstwa i nie umiesz sobie z tym poradzić albo ktoś z Twojej rodziny jest pokrzywdzony – możesz liczyć na naszą pomoc. Zgłoś się pod całodobową infolinię 22 23 09 900 albo do nas bezpośrednio 601 081 865.

Jeżeli nie chcesz tracić czasu w naszych biurach albo nie możesz się spotkać z naszym zespołem, zawsze możesz złożyć wniosek o udzielenie pomocy samodzielnie. Wystarczy wejść na ten link i postępować zgodnie z instrukcją, wypełniając wszystkie obowiązkowe pola.

 

Osoby kontaktowe

Osoba Pierwszego Kontaktu
Aleksandra Duszak
601081865
Jana Pawła II 1, pok. 635 i 633, Słupsk
Osoba Pierwszego Kontaktu
Anna Sikorska
601995935
Krzywoustego 1 piętro 4, Lębork
Osoba Pierwszego Kontaktu
Dariusz Mieczkowski
601088479
Podzamcze 34, Bytów
Osoba Pierwszego Kontaktu
Dariusz Mieczkowski
601088479
Konstytucji 3 Maja 1, Miastko
Osoba Pierwszego Kontaktu
Natalia Paluszkiewicz
601083738
Strzelecka 31A lok. 2A, Chojnice
Osoba Pierwszego Kontaktu
Natalia Paluszkiewicz
601083738
Średnia 12, Człuchów